A piece of sunshine

[김애란] Mother’s Prayer

김애란

581e7a2ec16fc869b3c5df35b266a850_1524885692_7669.jpg

어머니의 기도                          

 

 

하나를 배우면 

열 개를 알게 하소서 

 

하나를 알면 

열 개를 깨우치게 하소서 

 

하나를 깨우치면                        

열 개를 사랑하게 하소서 

 

하나를 사랑하면 

열 개를 내어놓게 하소서                

 

하나를 내어놓으면 

하늘 높이 주 찬미하게 하소서 

 

밤낮 묵주알 굴리시는 

어머니, 우리 어머니                    


 

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,